ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 นิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน ณ ศาลจังหวัดอุทัยธานี

ศาลแรงงานภาค 6 นิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน ณ ศาลจังหวัดอุทัยธานี
                  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ศาลแรงงานภาค ๖ จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด โดย นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และ นายสิทธิพร ธีระโกศล เลขานุการศาลแรงงานภาค 6 นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค ๖ เดินทางไปนิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานกับศาลจังหวัด ณ ศาลจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี


เอกสารแนบ