ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรม เนื่องใน “วันรพี”

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรม เนื่องใน “วันรพี”
            เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2561 นายมนูภาน ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6  มอบหมายให้นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 นายสิทธิพร  ธีระโกศล เลขานุการศาลแรงงานภาค 6  ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรม เนื่องใน “ วันรพี ”  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลแขวงนครสวรรค์ 


เอกสารแนบ