ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เดินทางไปนิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน ณ ศาลจังหวัดแม่สอด

อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 เดินทางไปนิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน ณ ศาลจังหวัดแม่สอด
เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2561 ศาลแรงงานภาค 6  จัดโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัด โดย นายมนูภาน  ยศธแสนย์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เดินทางไปนิเทศงานเพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบการอำนวยความยุติธรรมในศาลแรงงาน เรื่อง การเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานกับศาลจังหวัด  ณ  ศาลจังหวัดแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก


เอกสารแนบ