ศาลแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแรงงานภาค 6 ถนนริมน้ำ ต.นตรสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0 5622 7271 โทรสาร 0 5622 7272 E-mail: lbnkwc@coj.go.th

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี ”

ศาลแรงงานภาค 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมเนื่องใน “วันรพี ”
เมื่อวันที่  7  สิงหาคม  2560 นายสุรินทร์ ชลพัฒนา อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 มอบหมายให้นายธีรพงศ์ ฟักเงิน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6 นางฉวีวรรณ วิมล  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 6  ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค 6 ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 6 ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแรงงานภาค 6 และเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานภาค 6 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องใน “วันรพี ” ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ ศาลแขวงนครสวรรค์   


เอกสารแนบ